Living Planet Report 2014 | WWF


 
	© WWF / ESA
รายงานสิ่งแวดล้อม Living Planet Report ประจำปี 2014 คือผลวิเคราะห์ที่อ้างอิงผลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกี้และผลกระทบที่เกิดจากอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกของมนุษย์ อย่างที่อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทราบกันดีกว่าอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกนั้นมีโลกสำหรับอาศัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งทาง WWF เชื่อว่ามวลมนุษยชาติสามารถสร้างทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสร้างประโยชน์ทางสภาพแวดล้อม , สังคมและระบบเศรษฐกิจให้ดีในระยะยาว 


รายงานสิ่งแวดล้อม Living Planet Report ฉบับอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกนี้ ไม่เหมาะสำหรับคนใจเสาะประเด็นสำคัญที่โดดเด่นคือดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ(Living Planet Index; LPI) ซึ่งคำนวณจากจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตมากกว่า 10,000 ชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินนำสะเทินบก และปลา ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพนี้ลดลงถึงร้อยละ 52 ตั้งแต่ปี 1970

หรืออาจกล่าวได้ว่าภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วรุ่นของมนุษย์ จำนวนประชากรของสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ลดลงไปครึ่งหนึ่ง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ถักทอระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศอันช่วยรักษาชีวิตอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกโลกและเป็นเครื่องมือวัดความกดดันที่อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกสร้างให้กับโลกของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก อันเป็นอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกหลังเดียวของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกนี้การเพิกเฉยต่อการลดลงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทำให้อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกอยู่ในอันตราย

อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกกำลังใช้ของขวัญที่ธรรมชาติให้มาราวกับว่าอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกมีโลกมากกว่าหนึ่งใบ การใช้ทรัพยากรของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกจากระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศและธรรมชาติเกินกว่าความสามารถในการฟื้นฟูของธรรมชาติ กำลังทำให้อนาคตของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกอยู่ในอันตราย การอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถไปด้วยกันได้ การอนุรักษ์ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาความหลากหลายหรือผืนป่าเท่านั้น แต่รวมถึงการปกป้องคุ้มครองอนาคตของมนุษยชาติด้วย อันได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของสังคม แน่นอนยังรวมถึงความอยู่รอดของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกด้วย

ในโลกที่ผู้คนจำนวนมากยังคงยากจน การปกป้องธรรมชาติอาจถูกมองว่าเป็น เรื่องฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตรงกันข้าม มันเป็นเส้นชีวิตสำหรับคนยากจนทั่วโลก อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกต้องตระหนักอย่างยิ่งว่าอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกต่างก็อยู่อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกโลกใอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกี้ร่วมกันอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทุกคนต่างต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น้ำที่สะอาด และอากาศที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกโลกใอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกี้สิ่งต่าง ๆ ช่างดูน่ากังวลจนทำให้อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกยากที่จะมองโลกในแง่ดีกับอนาคตของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก

แน่นอนว่าการแก้ไขปัญหานี้ยากลำบากแต่พวกอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกจะสามารถหาทางได้เพราะทางแก้ไขปัญหาอยู่ในตัวอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทุกคน อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกผู้ซึ่งก่อปัญหาเหล่านี้อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกต้องลงมือแก้ไขปัญหาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกหลานของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกจะสามารถคว้าโอกาสที่อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้ปล่อยให้หลุดมือไปเพื่อปิดฉากประวัติศาสตร์การทำลายธรรมชาติของมนุษยชาติและสร้างอนาคตที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตและเจริญรุ่งเรืองร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันและหากอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกร่วมมือกัน อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกจะมีศักยภาพในการค้นพบ ทางออกและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อปกป้องอนาคตของโลกอันเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวของพวกอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้

คลิกเพื่ออัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกรายงานสิ่งแวดล้อม Living Planet Report 2014
© NASA
ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือโลกใอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกี้
© NASA

อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกต้องคว้าโอกาสนี้ที่จะปิดฉากประวัติศาสตร์การทำลายธรรมชาติของมนุษยชาติและสร้างอนาคตที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตและเจริญรุ่งเรืองร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

Marco Lambertini, ผู้อำนวยการ WWF International

พันธมิตรสำหรับการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม Living Planet Report


ก่อตั้งอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกในปีค.ศ. 1826 โดย Zoological society of London (ZSL) คือองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา,การอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์ดยมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์และแหล่งที่อยู่อาศัย


GFN ได้นำเสนอระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืนด้วยการนำเสนอรอยเท้าระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศน์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกันทำให้เกิดเครือข่ายสำหรับการสำรวจอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก , พัฒนามาตรฐานในการจัดการและนำเสนอกระบวนการตัดสินใจที่จะจัดการทรัพยากรต่างๆเพื่อช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของมนุษย์สามารถดำเนินไปได้ภายใต้ระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศน์ของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด


Water Footprint Network คือแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงสังคมต่างๆที่ให้ความสำคัญในความยั่งยืน,ความเท่าเทียมและประสิทธิภาพในการจัดการและใช้ทรัพยากรน้ำ