ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ | WWF


 
	© WWF-Thailand
ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Living Planet Index - LPI)
เป็นการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวบรวมอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังหลากหลายชนิดพันธุ์ มาคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพสามารถเปรียบเทียบได้กับดัชนีตลาดหุ้น เพียงแต่ใช้ชี้วัดความหลากหลายในระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศของโลกแทนที่การวัดด้านเศรษฐกิจ โดยดัชนีชี้วัดดังกล่าวได้จากการเก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทางวิทยาศาสตร์ของจำนวนประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังจำนวน 14,152 กลุ่ม จาก 3,706 ชนิดพันธุ์ อันได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, นก, ปลา, สัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ และสัตว์เลื้อยคลานจากทั่วโลก

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี 1970 ถึงปี 2012 แสดงให้เห็นจำนวนประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ลดลงถึงร้อยละ 58 (ภาพประกอบ 1) จำนวนประชากร สัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉลี่ยลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อ 40 ปีก่อน อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกนี้ยังแสดงให้เห็นจำนวนที่ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 2 ในทุกๆ ปี และแนวโน้มนี้ไม่มีทีท่าว่าจะดีอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกแต่อย่างใด
Download Living Planet Report 2016 TH
© WWF-Thailand
 rel=
ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลกแสดงให้เห็นการลดลงถึงร้อยละ 58 (พิสัย: ร้อยละ -48 ถึง -66)
© WWF-Thailand
ในช่วงระหว่างปี 1970 ถึงปี 2012 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลกแสดงให้เห็น จำนวนประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ลดลงถึงร้อยละ 58

การเฝ้าดูจำนวนประชากรชนิดพันธุ์ต่างๆ

ตามรายงานของ Living Planet Report ที่มีการเก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกอย่างต่อเนื่องพบว่า ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ประชากรสัตว์จำนวน 3,772 กลุ่ม จำนวน 668 ชนิดพันธุ์ ได้รับการบรรจุเพิ่มเข้ามาในฐานอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (ภาพประกอบ 2) แม้ว่าอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกปัจจุบันจะจำกัดอยู่เพียงแค่ประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลัง แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาวิธีเก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเพื่อให้ครอบคลุมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและพืชด้วยแต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาวิธีเก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเพื่อให้ครอบคลุมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและพืชด้วย
 
	© WWF-Thailand
ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
© WWF-Thailand
 rel=
ภาพสถานที่ตั้งพื้นที่ในการเก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก จากแผนที่แสดงถึงพื้นที่เก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกประชากรสิ่งมีชีวิตใน Living Planet Report
© WWF-Thailand