โครงการ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SCP-TIP) | WWF


 

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

(Establish Low Carbon Consumption and Production in Thailand: WWF-SCP) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety: BMUB) โดยโครงการฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ของรัฐบาลเยอรมัน และดำเนินงานภายใต้การดูแลของ WWF เยอรมันนี ซึ่งดำเนินการใน 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (SCP-TIP)

WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินโครงการฯ ที่เน้นการขับเคลื่อนในภาคการเกษตรกรรมและป่าไม้และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ภาคเอกชนและผู้บริโภคในการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนานโยบายหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ มีความสอดคล้องตามกรอบการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ  

นอกจากนี้ โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ตามกรอบสิบปี ว่าด้วยการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2579  โดยโครงการฯ ในอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้เน้นประเด็นการขับเคลื่อนในระบบห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดและการผลิตอาหารในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ ประเทศอินโดนีเซียได้เน้นการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในประเด็นน้ำมันปาล์ม และในประเทศฟิลิปปินส์ที่เน้นการส่งเสริมและรณรงค์ด้านอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) ในภาคการท่องเที่ยว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้

 

"การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป็นการบริโภค
และการผลิตที่สามารถเพิ่มอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก                    ทางเศรษฐกิจใน ปัจจุบันไม่สร้างข้อจํากัดต่ออัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกการบริโภคและการ                    ผลิตในอนาคต ทั้งนี้โดยที่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต                         และพฤติกรรมการ        บริโภคอย่างเหมาะสม จึงต้องมีการสงวนรักษาไว้ใช้                 ประโยชน์สําหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต"

เกี่ยวกับอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก

มุ่งหวังที่จะกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ทดลอง เปลี่ยนแปลง ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นโมเดลการแก้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรและป่าไม้ ดังต่อไปนี้: 

วัตถุประสงค์โครงการ 

  1. ส่งเสริมการนำหลักการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนผนวกเข้ากัอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกโยบายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้

  2. สนับสนุนให้เกิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ทดลอง เปลี่ยนแปลง ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นโมเดลการแก้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน

  3. รณรงค์สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้บริโภคถึงความสำคัญของการบริโภคและการผลิตที่ยืน และเลือกอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่มาจากการผลิตที่ยั่งยืน

สามารถติดตามผลงานของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกทาง Youtube ได้

อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก & บทความงาน SCP

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

การศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

09 Dec 2018 อ่านต่อ »
CSO participation in funding model Forest Landscape Restoration Fund (FLRF)

WWF and CSO launches FLR349 Funding Model

27 Sep 2018 อ่านต่อ »
เปิดตัว FLR349 โมเดลจูงใจเกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต้นน้ำด้วยศาสตร์พระราชา

เปิดตัว FLR349 โมเดลจูงใจเกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยศาสตร์พระราชา

27 Sep 2018 อ่านต่อ »

TOGETHER POSSIBLE

จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนอันเป็นความร่วมมือระหว่าง เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ส่งตรงสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลรักษาธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม WWF เชื่อว่า โลก คือ สถานที่ที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน ในสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้จนถึงคนรุ่นต่อๆ ไป

เรียนรู้เพิ่มเติม